Fejezze be a bika láncát


Dunántúli Napló, A lóncf űzőgépek automatikusan húzzák maguk­ba a fényes acélhuzalt, hogy azután ügyes mozdulatokkal láncot készítsenek belőle.

Tartalomjegyzék

A gépek alatt egyre magasabb lesz a végtelenül hosszú lánc halmaza. Egy másik gépnél fiatalasszony áll, aki gyors fo­gásokkal adagolja a gépbe a felfűzött láncszemeket össze­hegesztésre. Automata és kézi hegesztőgépek gyorsan és pon­tosan végzik ed a vörösen izzó láncszemeken ezt a műveletet — Havonta mintegy ötven­öt, hatvanöt tonna különböző vastagságú láncot készítünk el ebben a műhelyben — magya­rázza a termelési vezető.

Gyors számolást végzünk és kiderül, hogy ez méterben bi­zony igen sokat jelent. Körül­belül ezer méter lánc hagyja el havonta az üzemet.

új generációs anthelmintikus gyógyszerek giardiasis parazitológia

A vállalat lánckészítmén ved­nek minősége igen jő. Ebiért jelölte ki őket a Ferumion és az Ártex fejezze be a bika láncát vál­lalat immár jó néhány éve a külföldi láncxnegrendedések elvégzésére. Ma már a tánc- fűző gépekből, a csiszolókból gyakran kerül td olyan ter­mék, amely külföldön is öreg­bíti a vállalat jó hírnevét Szívesen emlegetik például, hogy ben 50 ezer marha­láncot és 10 ezer lóláncot szál­lítottak Irakba, amelyekkel a megrendelők igen elégedettek voltak.

Évről évre határidőre telje­sítik az exportmegrendelése­ket. Elkészülésük után közvet­lenül a vállalat csomogolójá- ból indulnak külföldre a kü­lönböző használatú láncok. Az elmúlt félévben is pontosan teljesítették exporttervüket.

Jelenleg többféle export- megrendelés elkészítésén dol­goznak. Ebben a negyedévben kell a Ferunion Külkereske­delmi Vállalat megrendelése alapján 12 tonna csomózott folyóláncot készíteniük az NDK részére. Ezeket az ipari üzemek gépeinél használják majd biztosító lánc gyanánt. Az automatikus lánccsomózó­gép már ontja magából a biz­tosító lánc vékonynak tűnő, de igen erős fonatját, amely nem­sokára útnak indul rendelte­tési helye félé. Ugyancsak most készítenek Jugoszlávia részére is 10 ezer zablafélesé­get és 5 ezer bikaorr-fogót lánccal Szeptember ig kell a megrendelést Jugoszláviá­nak szállítaniok.

Tárgyalásokat folytatnak mintegy 2 millió forint nettó termelési értékű munka elvég­zésére Csehszlovákia részére.

Lemezekből tolótalicskákat ké­szítenek, amelyeket elsősorban építkezéseknél használnak majd. A Fémipari Vállalat dolgo­zói szívesen készítik az ex­portmegrendeléseket, mert tudják, hogy ez egyaránt je­lenti a népgazdasági hasznot és a magyar ipar termékeinek megbecsülését is. Ehhez akar­nak ők is jó munkájukkal, a kifogástalan minőség biztosí­tásával hozzájárulni.

Napi horoszkóp - Kos

Ezen bemutatják, hogyan fejlődött szocialista fejezze be a bika láncát az egykori kis bányászfalu, milyen volt Komló múltja. A kiállításnak a város lakói mai élete és a táj szépsége is tárgya. A részt­vevőknek augusztus tizedikéig kell a fényképeket beküldeni a komlód kultúrotthonba. A —­A sásdi járás augusztus ig befejezi a gabona cséplését A sásdi járási pártbizottság i ülésén elhatározta, hogy csatlakozik a csenged és a tiszalöki, járás országos ver­senyfelhívásához; A járási pártbizottság úgy értékelte, hogy megvan az előfeltétele annak, hogy a nyári mezőgaz­dasági munkákat — annak el­lenére, hogy a sásch járás a Mecsek északi részén fejezze be a bika láncát el és fejezze be a bika láncát nyári munkák általában a másik járásokhoz mérten egy-két héttel később kezdőd­nek el — befejezik augusztus ra.

fejezze be a bika láncát giardiasis ízületi fájdalom

A pártbizottság ülése felhí­vással fordult a járás termelő- szövetkezeteihez, hogy azon­nal kezdjenek hozzá a folya­matos cséplés előkészítéséhez és a behordást egy-két napon belül úgy szorgalmazzák, hogy ez a cséplést ne akadályozza, A teljes behordást augusztus ig fejezzék be.

A gépállomás és termelőszö­vetkezetek közös munkájának eredményeként augusztus ig a kombájn-területekről, a szal­mát letakarítják és kazalba rakják. Ezzel lehetővé válik ezen területeken a tarlóhántás vagy a nyári mélyszántás el­végzése augusztus ig; A pártbizottság ülése java­solta. A csép­lés befejezésével egyidőben a járás szabadfelvásárlási ter­vét kenyérgabonából szá­zalékra. A járási pártbizottság ülése javasolta, hogy ezen feladatok fejezze be a bika láncát végrehajtása érdeké­ben széleskörű munkaver­senyt és felvilágosító munkát szervezzenek a pártszervezetek a termelőszövetkezetek tagjai, valamint a cséplőmunkások kőiében; Mesztegnyei Imre legjobb alkotásokat tisztelet- díjban részesíti a Magyar Fo­tóművészek Szövetsége, a Me­cseki Fotoklub, valamint a kultúrotthon fotoszakköre tag­jaiból alakult zsűri.

A kiállí­tás szeptember negyedikén zá­rul.

* Megjegyzések

Mivel az okta­tás már a kellő színvonalon folyik, az illetékes felsőbb szervektől Ígéretet kapott az iskola, hogy a jövő tanévben termelőszövetkezeti vezetőket képezhetnek ki.

Ez a tanfolyam kétszer öt hónapos lesz, s ter­melőszövetkezeti fejezze be a bika láncát vehetnek rajta részt. Az alsó korhatár huszonkét év, felső korhatárt nem álla­pítanak meg. Főleg zöldség- és gyümölcstermelésre, kis részben pedig szőlészetre és borászatra oktatják majd hallgatókat.

MindenegybenBlog

Négyszáz köbméteres ivóvíztartály nehézbetonvas elemeit készítik az ÉM. Baranya megyei Építőipari Vállalat Vasút utcai előregyártó telepén.

  1. Giardiasis tünetei a gyermekek kezelési rendjében
  2. Ezért gondoltam ezeknél mindössze egy kis csillagjelet tenni, s kifejtésükhöz ezen az oldalon a szükséges helyet felhasználni.
  3. Repülőgép, mindenki alszik, sötét van.
  4. Amikor Chrétien de Troyes le akarta írni egyes irodalmi hőseinek a címerét, bizonyos kifejezéseket kellett használnia, hogy érzékeltetni tudja a szóban forgó címert.
  5. Если даже он выберется на улицу, у него нет оружия.
  6. Конечно, чтобы придать своему плану правдоподобность, Танкадо использовал тайный адрес… тайный ровно в той мере, чтобы никто не заподозрил обмана.
  7. Хейл потребует, чтобы ему сказали правду.

A Komlói Szénibányászati Trösztnél minden negyedév végén termelési tanácskozáso­kon beszélik meg az elmúlt időszak gazdasági eredményeit és nagy vonalakban meghatá­rozzák a feladatokat. Legutóbb nemcsak a második negyed­évet, hanem az egész félévet, illetve annak gazdasági ered­ményeit és a következő félév feladatait beszélték meg a ta­nácskozáson.

A komlói bányá­szok az első félévben igen derekasan helyt álltak, hisz a terven felül termelt szén mennyisége meghaladja a 20 ezer tonnát. A jó tervteljesítési számok mögött azonban igen gyako­riak a hónap eleji gyenge na­pok. A termeléssel szorosan ösz- szefüggő probléma a feltárási és elővájásd tevékenység.

fejezze be a bika láncát laktóz intolerancia giardiasis mellett

Az a gazdaságos, ha nem túl sok a nyitott vágat Az idei eszten­dőre úgy terveztek a komlóiak, fejezze be a bika láncát csökkentik a vágathosz- I szók számát, de ez mégsem kö­I vetkezett be, mert a szénva- gyon felmérésében indokolat­lanul nagyon óvatosak voltak.

Fejezze be a bika láncát tsz ag- ronómusa elhúzódik kicsit a géptől, hogy szót érthessen Gróf Lajossal, a cséplőcsapat vezetőjével, aki már harmadik éve csépel az Új Alkotmány­ban. Hajnali ha­rangszókor kezdtünk, s annyi­ra jött a felhő az erőmű ké­ményei felől, azt hittük, nem lesz cséplés ma.

Így jó ez, mondja és látszik rajta, mennyire örül, hogy kedvez az időjárás a cséplésre.

fejezze be a bika láncát helmintikus fertőzés gyermekek fogászati kezelésében

Se Gróf Lajos, se a csapat többi tagja nem parasztember. Gróf Lajossal együtt négyen vannak vasutasok, van gyári nyugdíjas, Német Pista bácsi meg a pécsi belklinika üzem­lakatosa. Évek óta együtt dolgozik a csapat.