Bika lánc fejlesztési ciklus rajza


A pro­jekt tar­tal­má­nak bemutatása A TOP célja, hogy a fenn­tart­ható köz­le­ke­dés fel­té­te­leit meg­te­remtő és erő­sítő köz­le­ke­dés­fej­lesz­tési intéz­ke­dé­sek való­sul­ja­nak meg tele­pü­lé­se­ken és tele­pü­lé­sek között, melyek hoz­zá­já­rul­nak az éghaj­lat­vál­to­zás mér­sék­lé­sé­hez, a szén-dioxid kibo­csá­tás csök­ken­té­sé­hez, az élhető városi és tele­pü­lési kör­nye­zet kiala­ku­lá­sá­hoz, vala­mint az EU és a Nem­zeti Köz­le­ke­dési Infrastruktúra-fejlesztési Stra­té­gia fenn­tart­ható fejlő­désre és köz­le­ke­désre bika lánc fejlesztési ciklus rajza cél­ja­i­nak a teljesüléséhez.

Élő Állat Szállítás 2. Rész

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat a fenti célok eléré­sé­hez biz­ton­sá­gos, fenn­tart­ható kör­nye­zet­ba­rát kerék­pá­rút kiépí­té­sé­vel kíván hoz­zá­já­rulni, mely a tele­pü­lési mobi­li­tást lehetővé teszi levegő­szennye­zés és zaj­ter­he­lés nél­kül vala­mint alap­vető kör­nye­zeti szemléletformálással.

A pro­jekt kere­té­ben kerék­pá­rút­tal lesz össze­kötve Jászal­só­szent­györgy köz­ség összes fon­to­sabb önkor­mány­zati és köz­in­téz­mé­nye. A kerék­pá­rút men­tén lévő vál­lal­ko­zá­sok száma eléri a 4 db-ot, a kerék­pá­rút ugyan­ak­kor fon­tos sze­re­pet tölt­het be a szom­szé­dos tele­pü­lés Jász­la­dány hatá­rá­ban talál­ható T-Plasztik Kft.

bika lánc fejlesztési ciklus rajza

A beru­há­zás ered­mé­nye­ként a beavat­ko­zási terü­let köz­le­ke­dési úthá­ló­zata kerék­pá­ros baráttá válik, kiala­kul a beavat­ko­zási terü­let kerék­pá­ros alaphálózata. Kiala­kí­tott kerék­pár­for­galmi léte­sít­mé­nyek hossza 1. A pro­jekt hoz­zá­já­rul a gaz­da­sági növe­ke­dés­hez, hiszen Jászal­só­szent­györ­gyön a ter­ve­zett kerék­pá­rút nyom­vo­nala mel­lett, illetve köz­vet­len szom­széd­sá­gá­ban talál­ható kb.

bika lánc fejlesztési ciklus rajza enterobiosis a Neva kerületben

A jászal­só­szent­györ­gyi kerék­pá­rút épí­tése továbbá mun­ka­hely­te­rem­tés­hez is hoz­zá­já­rul, a hát­rá­nyos hely­zetű lako­sok kivi­te­le­zési mun­kába való bevo­ná­sá­val 3 fő.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat egyik fon­tos fej­lesz­tési cél­kitű­zése volt, hogy a Tiszasüly-Jászalsószentgyörgy össze­kötő A kerék­pá­rút a köz­út­tól 3,15m-re egye­ne­sen halad a Rákó­czi utcai telek­ha­tár mel­lett.

Az itt levő beton járda elbon­tásra került. A keresz­tező asz­falt­bur­ko­latú utak­hoz szint­ben csat­la­ko­zik.

  • Általános paraziták az emberi testben

A kerék­pá­rút 2,70m hasz­ná­lati szé­les­ség­gel, egy­ol­dali 5 cm szé­les kerti sze­géllyel készült. A beru­há­zás kere­té­ben a nem csak új kerék­pá­rút­tal gaz­da­go­dott a tele­pü­lés, mivel a léte­sít­mény kiváló minő­ségű jár­da­ként is szol­gál a gya­lo­gos­for­ga­lom részére is, illetve a kerék­pá­rút nyom­vo­na­lán tel­je­sen új csapadékvízelvezető-rendszer is kiépí­tésre került, ami belvizes-csapadékos idő­szak­ban az egyéb­ként is mélyen fekvő ingat­la­nok­tól és a Rákó­czi útba becsat­la­kozó utcák­ból gyor­san és haté­ko­nyan elve­zeti a vizet a befo­gadó bika lánc fejlesztési ciklus rajza.

bika lánc fejlesztési ciklus rajza

Ezen felül 22 darab régi, elavult és a nyom­vo­nal­ban lévő vil­lany­osz­lop cse­ré­jére is sor került. A léte­sít­mény aka­dály­men­tes, így a fogya­ték­kal élők is biz­ton­ság­gal tud­ják használni. A fej­lesz­tés követ­kez­té­ben a tele­pü­lés gya­lo­gos— és kerék­pá­ros köz­le­ke­dési inf­ra­struk­tú­rája jelentős mér­ték­ben fejlő­dött, biz­ton­sá­go­sabbá vált, ami egy fon­tos lépcső­fok a tele­pü­lés leg­fon­to­sabb cél­kitű­zé­sé­nek meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz, hogy Jászal­só­szent­györgy kom­for­tos és vonzó lakó­te­rü­letű, igé­nyes köz­te­rü­le­tek­kel ren­del­kező, meg­fe­lelő szol­gál­ta­tási szintű élhető tele­pü­léssé váljon.

A pro­jekt meg­va­ló­sí­tási ideje: